Agrarian faculty

М.Auezov South Kazakhstan university