Ауылшаруашылық ғылымдары Жоғары мектебі

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Ғылым

В течение 2016 года работа по внедрению результатов НИР в учебный процесс существенно активизировалась.

В «Высшей школе сельскохозяйственных наук»1.по результатам выполнения госбюджетной НИР Б-11-07-15: д.т.н., проф. Наурызбаевым Е.М. в лекционное занятие по дисциплине «Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение пастбищ»;

2Результаты г/б НИРБ-11-07-15  к.т.н., ст.преп. Абдикеримовым С. в лекционное занятие по дисциплине «Оросительные мелиорацции»;3.Результаты г/б НИР Б-11-07-15  к.т.н., ст.преп. Султанбековой П.С. в лекционное занятие по дисциплине «Экология водных ресурсов».

4.Результаты г/б НИР Б-11-07-15  к.т.н.,доцент Аубакирова Ф Х в лекционное занятие по дисциплине «Проектирование  водохозяйственныхсистем»,по теме «Гидроузлы мелиоративного назначения»

5. Результаты г/б НИР Б-11-07-15  к.т.н.,доцент Аубакирова Ф Х в лекционное занятие по дисциплине «Проектирование  водохозяйственныхсистем»,по теме «Проектирование открытой оросительной сети»

6..Результаты г/б НИР Б-11-07-15  к.т.н., ст.преп. Султанбековой П.С. в лекционное занятие по дисциплине «Су нысандарын қорғау техникасы»по теме «Ауылшаруашылығында су қорларын тиімді пайдалану жолдары»

7.Результаты г/б НИР Б-11-07-15  к.т.н.,доцент Сыпабекова Г Ж в лекционное занятие по дисциплине «Жер асты суларын іздеу және барлау»,по теме «Зерттеудіңарнайы әдістері»

8.Результаты г/б НИР Б-11-07-15  к.т.н.,доцент Сыпабекова Г Ж в лекционное занятие по дисциплине «Сумен қамтамасыз ету суларын іздеу және барлау»,по теме «Арынды су мүнарасы»

9.Результаты г/б НИР Б-11-07-15  к.т.н.,доцент Сұлтанбекова Г Ж в лекционное занятие по дисциплине «Сумен қамтамасыз ету суларын іздеу және барлау»,по теме «Табиғи және ағызынды суды тазарту процессін коагуляция және флокулация арқылы жетілдіру»

10.Результаты г/б НИР Б-11-07-15  к.т.н.,доцент Баймаханов К Ж в лекционное занятие по дисциплине «Егіншілік»,по теме «Арынды су мүнарасы»

11.Результаты г/б НИР Б-11-07-15  Ермаханов Н,Акылбеков Ғ в лекционное занятие по дисциплине «Сумен қамтамасыз ету суларын іздеу және барлау»,по теме «Табиғи және ағызынды суды тазарту процессін коагуляция және флокулация арқылы жетілдіру»

12.Результаты г/б НИР Б-11-07-15  к.т.н.,доцент Кенжибаева Г.С в лекционное занятие по дисциплине «Осушительные мелиорации»,по теме «Режим осушения сельскохозяйственных культур»

13.Результаты г/б НИР Б-11-07-15  к.т.н.,доцент Манабаев Н Т  в практическое  занятие по дисциплине «Мелиоративтік машиналар»,по теме «Әмбебап көпфункциналдыаспалы қондырғы»

14.Результаты г/б НИР Б-11-07-15  к.т.н.,доцент Манабаев Н Т  в дипломное проектирование «Айдау қабаты түбі топырағын қопсытуға арналған жұмысшы органын жарату»

15.Результаты г/б НИР: к.т.н., Манабаевым в дипломное проектирование «Мақта арамшөптері, зиянкестері және ауруларына қарсы күресуге арналған қондырғыны жобалау». в дипломное проектирование «Айдау қабаты түбі топырағын қопсытуға арналған жұмысшы органын жарату жобасы».16.Результаты г/б НИР: к.т.н., Манабаевым в дипломное проектирование «Әмбебапаспалықондырғыған жұмысшы органын жарату жобасы».

17. Результаты г/б НИР №2019 Б-11-07-04.Регистрация  0194 РК 01254 в практичес.занятия по дисциплине «Патология животных» к.в.н /ТуткышбайИ.А,Сахно Н.В/.

18.Результаты г/б НИР №1418 от Б-18-02-2016. Результаты г/б НИР Регистрация  0194 РК 01254 в лабораторной занятия по дисциплине «Бу и инфекционные болезни животных» к.в.н /ТуткышбайИ.А,Сахно Н.В/,стпреп.Оспанова Н.С

19.П-11111  №05-1907. Результаты г/б НИР Регистрация  0194 РК 01254 в практичес.занятия по дисциплине «Физиология животных» к.в.н /ТуткышбайИ.А,Сахно Н.В/.

20. Результаты г/б НИР №2019 Б-11-07-04.Регистрация  0194 РК 01254 в практичес.занятия по дисциплине «Патология животных» к.в.н /ТуткышбайИ.А,Сахно Н.В/.

21.Результаты г/б НИР №2020 Б-11-07-04. Результаты г/б НИР Регистрация  0194 РК 01254 в лабораторной занятия по дисциплине «Эпизоотология и инфекционные болезни животных» к.в.н /ТуткышбайИ.А,Сахно Н.В/,стпреп.Оспанова Н.С

22.П-11111  №05-1907. Результаты г/б НИР Регистрация  0194 РК 01254 в практичес.занятия по дисциплине «Физиология животных» к.в.н /ТуткышбайИ.А,Сахно Н.В/.

23.Результаты г/б НИР МОН 055/101:д.с/х.н профессор Асылбековым Б.Ж в дипломное проектирование«Исследования качества и безопасность в производстве продуктов животноводство экологический неблагаполученных территориях Казахстанской части Приаралье».

24.Результаты г/б НИР 0 Б-11-07-06:ст.преп.Дошановым Д.А в лекцонные занятие по дисциплине «Верблюдоводство,технология производства шубата,мяса и шерсти»

25.Результаты г/б НИР  Б-11-07-06:ст.преп.к.с/х.н Файзуллаевым Л.Адипломное проектированиев «Өсімдіктерді пайдаланып қаракөл елтірісін,жүнін сақтаудың жолдары»

26.Результаты г/б НИР  Б-11-07-06:ст.преп.к.с/х.н Файзуллаевым Л.Адипломное проектированиев «Алғашқы өңдеу тәсілдерінің тауарлық қасиеттеріне әсері»

27.Результаты г/б НИР  Б-11-07-06:ст.преп.Айдарбекова С.Кдипломное проектированиев «Оңтүстік Қазақстаннның таулы аймағында өсірілетін қазақы жылқылардың бордақылық қасиеттері»

28.Результаты г/б НИР  Б-11-07-06:ст.преп.Айдарбекова С.Кдипломное проектированиев «Оңтүстік қазақ меринос қой тұқымының әртүрлі жұптарындағы едесетін өнімділік көрсеткітері мен биологиялық қасиеттері қасиеттері»

29. Результаты г/б НИР  Б-11-07-06: преп.к.с/х.н Омар М   дипломное проектирование «Оңтүстік  меринос қой өнімдерін алу жолдары»

30.Ірі қара малдың миокардит ауруын емдеуге қолданылатын препараттарды қолданудың салыстырмалы тиімділік көрсеткішін анықтау.

31.Уақ малдардың қан сарысуынан билирубинді тексеру арқылы бауыр қабынуын балау.